Welcome to ekeby!
 

      Fastighetsrelaterad - Ordlista

Allegat - Verifikation, bankernas benämning på uttags-
och insättningsblanketter.

AMA - Betyder allmän material och arbetsbeskrivning. 
Används när man gör byggbeskrivningar.

Amortering - Avbetalning på låneskuld.

Anbud - Erbjudande om att ingå ett avtal. Bindande för
anbudsgivaren, men inte vid köp av fastighet.

Andelslägenhet - Förvärvad andel i en fastighet, som ägs av
en förening. Man betalar månadsvis sin andel av föreningens
kostnader.

Annuitetslån - Långfristigt lån med låg amortering i början.
Summan av amortering & ränta är konstant under lånets hela
löptid.

Anslutningsavgift - Avgift att ansluta fastighet till kom-
munens vatten, avlopp, el, gas mm.

Arrende - Upplåtelse av mark med eller utan byggnader, mot
viss års alt.månadsavgift.

Avgäld - Avgift. För t.ex tomträtt, arrende, skatt eller ränte-
betalning.

Avlyft - Byggnadskreditivet man fick vid nybyggnationens
början, ersätts av bottenlån.

Avstyckning - Delning av fastighet genom ny fastighetsbildning.

Balansräkning - Redovisning över ett företags/ förenings skulder,
tillgångar och eget kapital vid en bestämd tidpunkt.

Bankdag - Dag då bankerna håller öppet. Motsatsen är bankfridag.

Bankvärdering - Värdering av bostadens allmänna saluvärde,
inför belåning i bank.

Basbelopp - Begrepp från lagen om allmän försäkring,
följer årliga förändringar i prisläget.

Besiktning - Teknisk/jordabalks besiktning görs före de flesta
fastighetsköp - normalt på uppdrag av köparen - för att säkerställa
att han fullgjort sin undersökningsplikt. Utförs endast av godkänd
besiktningsman med ansvarsförsäkring och gedigna
 kunskaper
inom byggnation.

Belåningsvärde - Objektivt, försiktigt beräknat marknadsvärde
som ligger till grund för bankens belåning. Utgår normalt från
ett värderingsunderlag.

Beskrivning - Tillhandahålls av fastighetsmäklaren. Innehåller
uppgifter om bostaden som mäklaren sammanställt & inhämtat
bl.a från myndigheter, banker, föreningar och säljaren.

Bindningstid - Den tid lånevillkoren för ett lån är oförändrade.

Bindningsunderlag - Den summa som räntebidrag beräknas på.

Boarea - BOA, är bruksarea för boutrymmen. Vid uppdelning av
boarea på utrymmen med högre och lägre rumshöjd än 2,1 m
används beteckningen BOA:H vid rumshöjd  över 2,1 m och
BOA:L vid rumshöjd lägre än 2,1 m (begreppets fullständiga
definition är betydligt mer omfattande).

Boendekostnadskalkyl - En beräknad totalkostnad för att bo i
huset eller lägenheten inklusive ränte- och driftkostnader,
skatteeffekter och normalt med ett "kvar-att-leva-för-belopp
då allt är betalt.

Borgenär - Kreditgivare med fordran, t.ex banker &
hypoteksinstitut.

Borgensman - Den som gått i borgen för ett lån och som
blir betalningsskyldig om inte gäldenären betalar. Kan gälla
max en fast summa eller att ta över allt betalningsansvar
(proprieborgen).

Bostadsrätt - Upplåtelse av bestämd lägenhet i fastighet i
obegränsad tid pga andel och medlemskap i bostadsrätts-
förening som äger fastigheten.

Bottenlån - Lån med bättre säkerhet i fastighet eller bostadsrätt.
Normalt inom 60 - 75% av marknadsvärdet.
Denna typ av lån kan fås med bunden fast ränta.

Bruksarea - är den yta av en nyttjandeenhet som begränsas av
omslutande byggnadsdelars insida. För uppmätning av bruksarea
fordras en uppdelning av varje våningsplan i sammanhörande
utrymmen (begreppets fullständiga definition är betydligt
mer omfattande).

Bunden ränta - Ränta som ligger fast vid en bestämd räntesats
under en given tid.

Byggnadslov - Krävs i princip för all ny- till- eller ombyggnad.
I nya Plan- & byggnadslagen kallas det rivningslov, marklov och
bygglov. Fås från kommunens byggnadsnämnd.

Byggnadsnämnd - Det kommunala organ som prövar frågor
om bygglov och planfrågor.

Detaljplan - Reglerar utformningen av ett område i detalj.
Karta + skriftliga planbeskrivningar.

Dolda fel - Fel i fastighet, som inte köparen vid sin noggranna
undersökning kunnat upptäcka eller bort räkna med pga husets
ålder, skick eller liknande. Säljaren kan då bli ansvarig för dem.

Driftkostnader - T.ex Uppvärmning, el, vatten, renhållning,
sotning, samfällighet, försäkringar mm.

Dödning - av pantbrev, servitut mm. Om pantbrev förkommit
ställs ansökan om dödning av detsamma till berörd tingsrätt,
så att det kan avföras från fastighetsboken.

Effektiv ränta - Används för att jämföra olika krediter.
Alla avgifter ingår omräknat till årsränta.

Entrepenad - Då ett företag anlitas för att utföra ett arbete
i sin helhet eller viss del därav.

Exekutiv försäljning - Tvångsvis försäljning genom
kronofogdemyndigheten.

Expropriation - Stat eller kommuns tvångsförvärv av
fastighet eller del av fastighet.

Fastighet - Fast egendom redovisad i fastighetsregistret
som självständig rättslig enhet.

Fastighetsbeskrivning
- Fastighetsmäklarens fakta om
fastigheten som inhämtats från myndigheter, bank och
kommun samt säljarens upplysningar om fastighetens
skick, driftkostnader mm.

Fastighetsbok - Tingsrättens register över alla fastigheter
i domsagan med uppgift om
lagfarna ägare, servitut, pantbrev,
mm. Ersätts numera av lantmäteriverkets centrala
fastighetsdataregister.

Fastighetsregister - Lantmäteriets förteckning av alla
fastigheter med uppgift om areal, officialservitut mm.
Se även inskrivningsregister.

Fastighetsskatt - Utgår årligen på alla fastigheter.
Småhus beskattas f n med 0,75 % på taxeringsvärdet.

Fri grund
- Tomt med äganderätt.

Förfallodag - Dag då ränta och amortering på lån skall betalas.

Förköpsrätt - Kommunens rätt att under vissa förutsättningar
träda in i köparens ställe när en fastighet säljs.

Förmedlingsuppdrag - Säljarens skriftliga uppdrag till
fastighetsmäklaren att förmedla en försäljning av bostaden.
Det är dock fortfarande bara säljaren som kan besluta om en
försäljning skall ske.

Förvärvstillstånd - Krävs i vissa fall vid förvärv av jordbruks-
eller hyresfastighet.

Garanterad ränta - Garanti från staten att låntagarens räntenivå
på ett bestämt underlag ej skall överstiga en viss nivå enligt
äldre bidragsregler.

Gatubyggnadskostnad - Avgift som fastighetsägare före 1982
betalade till kommun för del i gata.

Gatukostnad - Ett gemensamt och utvidgat begrepp som sedan
1982 ersätter gatubyggnadskostnad och gatumarksersättning
som före 1982 betalades till kommun för mark som fordras
framför tomten.

Gemensamhetsanläggning - En anläggning som är gemensam
för flera fastigheter. T.ex avlopp, uppvärmning mm.

Gravationsbevis - Skriftligt utdrag ur fastighetsboken med
uppgift om lagfarna ägare, uttagna pantbrev, inskrivna
nyttjanderätter mm.

Gravationer - Belastningar, som t.ex servitut, nyttjanderätter
pantbrev/inteckningar etc.


Gäldenär
- den skuldsatte personen (kredittagaren).

Hemul - Äldre ord för skyldighet att visa att man är rätt ägare
till fastighet.

Hypotek - Säkerhet, pant som ställs för lån i bank.

Hypoteksinstitut
- Särskilda långivare för fastighetsbelåning.
Bedriver inte någon bankrörelse i övrigt. Beviljar lån med
bunden ränta och längre amorteringstid.

Hypotekslån - Bottenlån i hypoteksförening eller institut.

Inskrivning - Anteckning i fastighetsboken om t.ex ny
ägare, servitut mm.

Inskrivningsregister - Ersätter fastighetsboken och
fastighetsregistret till stor del. Handhas av lantmäteriverket.

Inomläge - Pantbrevens förmånsläge i förhållande till andra
pantbrev i fastigheten.

Inskrivningsmyndighet - Tingsrätten är en sådan och där
registreras lagfarter mm.

Inteckning - Äldre benämning på själva pantbrevet,
dels själva inskrivningsförfarandet för pantbrev.

Jordabalken - Lag som reglerar juridiska frågor som
rör fast egendom.

Jämkning - En förhandsanpassing av den preliminära
skatten till den beräknade slutliga skatten.
Ansökan görs hos lokala skattemyndigheten.

Kedjehus - Sammankopplade småhus, oftast med
garage eller förrådsbyggnad.

Kapitalkostnad - Utgiften för ränta och amortering på ett lån.

Klyvning - Delning av fastigheter till nya enheter.

Köpekontrakt/avtal - Köpehandling där vissa formella
krav måste vara uppfyllda för att köpet skall vara giltigt 
& bindande mellan parterna. I den regleras också villkoren
för köpet.

Köpebrev - Kvitto på slutlikviden vid fastighetsköp och
innehållande vissa formella krav. På denna handling söks
sedan normalt lagfart för den nya ägaren och är ett bevis
för att köpet är genomfört.

Lagfart - Inskrivning av äganderätten i fastighetsboken.
Med lagfarten följer en rad rättigheter.

Likvidavräkning - Den slutliga ekonomiska avräkningen mellan
köpare och säljare. Upprättas normalt av fastighetsmäklaren
på tillträdesdagen & fördelar bl.a räntor på övertagna lån mm.

Lånebild - Sammanställning av befintliga lån och deras villkor.

Löptid - Den tid inom vilken lånet skall återbetalas.

Marginalskatt - Den skatt du betalar på den sista hundralappen
av din inkomst.

Marknadsräntor - De räntesatser som är gällande på låne-
marknaden.

Notariatlån - Lån från privatperson alt. företag som bevakas av
en banks notariatavdelning.

Nyttjanderätt - Arrende, hyra, upplåtelse av olika slag till
person eller företag. Tidsbegränsat. Belastar fastigheten.
Se servitut.

Näringsfastighet - Fastighet som ej är att hänföra till privatbostad.

Omslagsrevers - skuldebrev som anger villkor och panter.
Ligger som omslag kring pantsatt pantbrev.

Pantbrev - Ett bevis för att inteckningen i en fastighet beviljats.

Permanentbostad - Bostad som bebos året om. Vid uppskov av
reavinst gäller att man måste varit bosatt minst ett år före försälj-
ningen, eller tre av de senaste fem åren i bostaden.

Privatbostad - Småhus, tomt eller bostadsrätt som till överv-
ägande delen används eller avses att användas som ägarens
eller närståendes permanent- eller fritidsboende.

Rak amortering - Lånet återbetalas i lika stora delar under
hela lånetiden.

Realisationsvinst/-förlust - Den beskattningsbara vinst eller den
skattereduktionsberättigade förlust som uppstår vid försäljning av
fastighet eller annan bostad.

Relaxation - Avlyft av de pantbrev/inteckningar som belastar
en fastighet.

Revers - Skuldförbindelse som anger lånestorlek och villkor.

Räntebidrag - Bidrag som täcker en del av räntekostnaden
för nybyggda hus. Se garanterad ränta.

Rörlig ränta - Räntan förändras med det allmänna ränteläget.

Samtycke - T ex makes eller sambos godkännande av överlåtelsen.

Samfällighet - Sammanslutning av fastigheter för t.ex skötsel
och drift av gemensam anläggning.

Serielån - Långfristiga lån, som amorteras efter en i förväg
bestämd plan. Amorteringsprocenten ökar succesivt vid varje
konverteringstillfälle.

Servitut - Varaktig upplåtelse av rättighet i fastighet till förmån för
en annan. Kan t.ex gälla rätt till väg eller vatten i brunn, strand mm.

Stamfastighet - Fastighet från vilken din tomt är avstyckad.

Statligt bostadslån - Lån från staten som beviljades t.o.m 1992 för
ny-, till- och ombyggnad av bostäder.

Stämpelskatt - Kallas vanligen lagfartskostnad.
Tas även ut när ett pantbrev tas ut.

Säljarrevers - Skuldförbindelse från köparen till säljaren som
tecknas vid köpet.

Taxeringsbevis - Fås från lokala skattemyndigheten och visar
taxeringskod (typ av användning av fastigheten) & åsatt
taxeringsvärde.

Taxeringsvärde - Ligger till grund för fastighetsbeskattningen.
Fastställs vi fastighetstaxeringen och räknas numera upp med index
för aktuellt område varje år.

Tillträdesdag - Dagen då köparen övertar ansvaret för fastigheten
och slutbetalning normalt sker samt köpebrev skrivs.

Tomträtt - Upplåtelse av fastighet på i regel 60 år av stat eller
kommun mot årlig avgift (avgäld). Avgälden regleras med vissa
mellanrum, normalt vart 20:e år.

Topplån - Lån med sämre säkerhet i fastighet/bostadsrätt.
Normalt upp till max 100% av marknadsvärdet. Denna typ av
lån tas i vanlig bank & kan normalt endast fås med rörlig ränta.

Undersökningsplikt
- Köparens skyldighet att noggrannt under-
söka varje tillgänglig del av fastighet med dess byggnader.
Allt som kunnat ses kan säljaren ej ställas till svars för.

Upplupen ränta - Räntan på ett lån som avser tid fram till
dagens datum.

Upplysningsskyldighet - Säljarens skyldighet att för köparen
redovisa och peka på omständigheter beträffande fastigheten
som en köpare har rätt att få veta före köp.

Uppskovsavdrag - Uppskov med att betala skatten vid försäljning
av privatbostad som varit permanentbostad, då man förvärvar ny
privatbostad och avser att bosätta sig där.

Villahemförsäkring - Kombinerad föräkring för småhus och
personligt lösöre i hemmet.

Värdeintyg - Ersätter taxeringsbevis om fastigheten inte är
självständigt taxerad. Utfärdas av lantmätare.

Värdering - Görs av värderingsman eller fastighetsmäklare före
en försäljning och/eller vid nybelåning av fastighet, bostadsrätt etc.
Avgör den maximala belåningsgraden.

Ägarhypotek - Den del av panten/pantbrevet som inte behövs
som säkerhet för lånet då det t.ex amorterats ned. Denna
överskjutande del tillfaller ägaren av fastigheten.

Överhypotek - Beteckning för när ägarhypoteket pantförskrivs
för lån.

Överränta - Extra ränta som tas ut p.g.a för sen betalning.

 MÅNADENS OBJEKT!
WA119 - Flen
Bettna/Södermanland
5 975 000 SEK
(EURO ~515 086)
 
WA115 - Säffle
Getön / Värmland
6 000 000 SEK
(EURO ~517 241)
 
PP129 - Bräcke
4,5ha - Ansjö / Kälarne
4 350 000 SEK
(EURO ~375 000)
 
BT140 - Älvdalen
Idre / Dalarna
8 000 000 SEK
(EURO ~689 655)
 
DK1613 - Ulricehamn
Tolken / Ulricehamn - Visas 23 nov. kl. 14:00
2 450 000 SEK
(EURO ~211 207)
 
WA104 - Kristinehamn
Skagersbrunn / Kristinehamn - SÅLD
7 750 000 SEK
(EURO ~668 103)
 
BT116 - Västervik
Ullevi - Patriciervilla Anno 1884 + Pensionat
12 000 000 SEK
(EURO ~1 034 483)
 

 NYINKOMNA
RS103 - Högsby
33 ha Fagerhult / Högsby
5 450 000 SEK
(EURO ~469 828)
 
BT178 - Västervik
Djursnäs / Västervik - Visning Sön 10/12
1 600 000 SEK
(EURO ~137 931)
 
DK1622 - Mjölby
Västra Harg
3 995 000 SEK
(EURO ~344 397)
 
JK199 - Mark
Skene / V.Götaland
2 850 000 SEK
(EURO ~245 690)
 
RS101 - Oskarshamn
Kråkemåla/Oskarshamn
1 250 000 SEK
(EURO ~107 759)
 
WA118 - Strängnäs
Strängnäs/Södermanland
2 750 000 SEK
(EURO ~237 069)
 
PP137 - Ragunda
Bispgården / Jämtland - RESERVERAD
285 000 SEK
(EURO ~24 569)
 
BT176 - Hylte
Hylte / Halland - BUDGIVNING PÅGÅR
2 000 000 SEK
(EURO ~172 414)
 
WA117 - Söderbärke
Malingsbo Söderbärke
925 000 SEK
(EURO ~79 741)
 
PP136 - Bräcke
Ansjö / Jämtland
1 300 000 SEK
(EURO ~112 069)
 
WA116 - Västerås
Naturläge - Skultuna
1 975 000 SEK
(EURO ~170 259)
 
DK1620 - Ljungby
Odensjö 3:20 - tomt vid sjön Bolmen
800 000 SEK
(EURO ~68 966)
 
BT174 - Västervik
Djursnäs / Västervik - Såld
1 495 000 SEK
(EURO ~128 879)
 
DK1621 - Ljungby
Odensjö 3:19 - tomt vid sjön Bolmen
800 000 SEK
(EURO ~68 966)
 
BT173 - Orust
Orust/Bohuslän
3 150 000 SEK
(EURO ~271 552)
 
BT172 - Olofström
Olofström / Blekinge
4 975 000 SEK
(EURO ~428 879)
 
DK1619 - Borås
Borås / V.Götaland - Reserverad !
650 000 SEK
(EURO ~56 034)
 
RS100 - Västervik
Ekhagen / Västervik
2 500 000 SEK
(EURO ~215 517)
 
BT167 - Eksjö
Eksjö / Småland - Budgivning pågår - Högsta bud: 800.000kr
845 000 SEK
(EURO ~72 845)
 
WA114 - Hedemora
Gränse / Hedemora
1 590 000 SEK
(EURO ~137 069)
 
WA112 - Köping
Ryttarbacken / Näs
695 000 SEK
(EURO ~59 914)
 
DK1616 - Vaggeryd
Skjutebo - Jönköping/Vaggeryd
2 695 000 SEK
(EURO ~232 328)
 
BJ737 - Växjö
Tolg / Småland
850 000 SEK
(EURO ~73 276)
 
BJ470-4 - Växjö
Hisshult / Lammhult
550 000 SEK
(EURO ~47 414)
 
WA108 - Ludvika
Skallberget / Dalarna
1 790 000 SEK
(EURO ~154 310)
 
ME100 - Gällivare
Skröven/Gällivare
200 000 SEK
(EURO ~17 241)