Welcome to ekeby!
 

Fastighetsrelaterad - Ordlista

Allegat - Verifikation, bankernas benämning på uttags-
och insättningsblanketter.

AMA - Betyder allmän material och arbetsbeskrivning.  Används när
man gör byggbeskrivningar.

Amortering - Avbetalning på låneskuld.

Anbud - Erbjudande om att ingå ett avtal. Bindande för anbudsgivaren,
men inte vid köp av fastighet.

Andelslägenhet - Förvärvad andel i en fastighet, som ägs av en förening.
Man betalar månadsvis sin andel av föreningens kostnader.

Annuitetslån - Långfristigt lån med låg amortering i början. Summan av
amortering och ränta är konstant under lånets hela löptid.

Anslutningsavgift - Avgift att ansluta fastighet till kommunens vatten,
avlopp, el, gas mm.

Arrende - Upplåtelse av mark med eller utan byggnader, mot viss
års alt.månadsavgift.

Avgäld - Avgift. För t.ex tomträtt, arrende, skatt eller räntebetalning.

Avlyft - Byggnadskreditivet man fick vid nybyggnationens början,
ersätts av bottenlån.

Avstyckning - Delning av fastighet genom ny fastighetsbildning.

Balansräkning - Redovisning över ett företags/ förenings skulder,
tillgångar och eget
kapital vid en bestämd tidpunkt.

Bankdag - Dag då bankerna håller öppet. Motsatsen är bankfridag.

Bankvärdering - Värdering av bostadens allmänna saluvärde,
inför belåning i bank.

Basbelopp - Begrepp från lagen om allmän försäkring,
följer årliga förändringar i prisläget.

Besiktning - Teknisk/jordabalks besiktning görs före de flesta
fastighetsköp - normalt på uppdrag av köparen - för att säkerställa
att han fullgjort sin undersökningsplikt. Utförs endast av godkänd
besiktningsman med ansvarsförsäkring och gedigna
 kunskaper
inom byggnation.

Belåningsvärde - Objektivt, försiktigt beräknat marknadsvärde
som ligger till grund för bankens belåning. Utgår normalt från
ett värderingsunderlag.

Beskrivning - Tillhandahålls av fastighetsmäklaren. Innehåller
uppgifter om bostaden som mäklaren sammanställt och inhämtat
bl.a från myndigheter, banker, föreningar och säljaren.

Bindningstid - Den tid lånevillkoren för ett lån är oförändrade.

Bindningsunderlag - Den summa som räntebidrag beräknas på.

Boarea - BOA, är bruksarea för boutrymmen. Vid uppdelning av
boarea på utrymmen med högre och lägre rumshöjd än 2,1 m används
beteckningen BOA:H vid rumshöjd  över 2,1 m och BOA:L vid
rumshöjd lägre än 2,1 m (begreppets fullständiga definition
är betydligt mer omfattande).

Boendekostnadskalkyl - En beräknad totalkostnad för att bo i
huset eller lägenheten inklusive ränte- och driftkostnader,
skatteeffekter och normalt med ett "kvar-att-leva-för-belopp
då allt är betalt.

Borgenär - Kreditgivare med fordran, t.ex banker och hypoteksinstitut.

Borgensman - Den som gått i borgen för ett lån och som blir
betalningsskyldig om inte gäldenären betalar. Kan gälla max
en fast summa eller att ta över allt betalningsansvar (proprieborgen).

Bostadsrätt - Upplåtelse av bestämd lägenhet i fastighet i
obegränsad tid pga andel och medlemskap i bostadsrättsförening
som äger fastigheten.

Bottenlån - Lån med bättre säkerhet i fastighet eller bostadsrätt.
Normalt inom 60 - 75% av marknadsvärdet.
Denna typ av lån kan fås med bunden fast ränta.

Bruksarea - är den yta av en nyttjandeenhet som begränsas av
omslutande byggnadsdelars insida. För uppmätning av bruksarea
fordras en uppdelning av varje våningsplan i sammanhörande
utrymmen (begreppets fullständiga definition är betydligt
mer omfattande).

Bunden ränta - Ränta som ligger fast vid en bestämd räntesats
under en given tid.

Byggnadslov - Krävs i princip för all ny- till- eller ombyggnad.
I nya Plan- & byggnadslagen kallas det rivningslov, marklov och
bygglov. Fås från kommunens byggnadsnämnd.

Byggnadsnämnd - Det kommunala organ som prövar frågor
om bygglov och planfrågor.

Detaljplan - Reglerar utformningen av ett område i detalj.
Karta + skriftliga planbeskrivningar.

Dolda fel - Fel i fastighet, som inte köparen vid sin noggranna
undersökning kunnat upptäcka eller bort räkna med pga husets
ålder, skick eller liknande. Säljaren kan då bli ansvarig för dem.

Driftkostnader - T.ex Uppvärmning, el, vatten, renhållning,
sotning, samfällighet, försäkringar mm.

Dödning - av pantbrev, servitut mm. Om pantbrev förkommit
ställs ansökan om dödning av detsamma till berörd tingsrätt,
så att det kan avföras från fastighetsboken.

Effektiv ränta - Används för att jämföra olika krediter.
Alla avgifter ingår omräknat till årsränta.

Entrepenad - Då ett företag anlitas för att utföra ett arbete
i sin helhet eller viss del därav.

Exekutiv försäljning - Tvångsvis försäljning genom
kronofogdemyndigheten.

Expropriation - Stat eller kommuns tvångsförvärv av
fastighet eller del av fastighet.

Fastighet - Fast egendom redovisad i fastighetsregistret
som självständig rättslig enhet.

Fastighetsbeskrivning
- Fastighetsmäklarens fakta om
fastigheten som inhämtats från myndigheter, bank och
kommun samt säljarens upplysningar om fastighetens
skick, driftkostnader mm.

Fastighetsbok - Tingsrättens register över alla fastigheter
i domsagan med uppgift om
lagfarna ägare, servitut, pantbrev,
mm. Ersätts numera av lantmäteriverkets centrala
fastighetsdataregister.

Fastighetsregister - Lantmäteriets förteckning av alla
fastigheter med uppgift om areal, officialservitut mm.
Se även inskrivningsregister.

Fastighetsskatt - Utgår årligen på alla fastigheter.
Småhus beskattas f n med 0,75 % på taxeringsvärdet.

Fri grund
- Tomt med äganderätt.

Förfallodag - Dag då ränta och amortering på lån skall betalas.

Förköpsrätt - Kommunens rätt att under vissa förutsättningar
träda in i köparens ställe när en fastighet säljs.

Förmedlingsuppdrag - Säljarens skriftliga uppdrag till
fastighetsmäklaren att förmedla en försäljning av bostaden.
Det är dock fortfarande bara säljaren som kan besluta om en
försäljning skall ske.

Förvärvstillstånd - Krävs i vissa fall vid förvärv av jordbruks-
eller hyresfastighet.

Garanterad ränta - Garanti från staten att låntagarens räntenivå
på ett bestämt underlag ej skall överstiga en viss nivå enligt
äldre bidragsregler.

Gatubyggnadskostnad - Avgift som fastighetsägare före 1982
betalade till kommun för del i gata.

Gatukostnad - Ett gemensamt och utvidgat begrepp som sedan
1982 ersätter gatubyggnadskostnad och gatumarksersättning som
före 1982 betalades till kommun för mark som fordras framför tomten.

Gemensamhetsanläggning - En anläggning som är gemensam för
flera fastigheter. T.ex avlopp, uppvärmning mm.

Gravationsbevis - Skriftligt utdrag ur fastighetsboken med uppgift
om lagfarna ägare, uttagna pantbrev, inskrivna nyttjanderätter mm.

Gravationer - Belastningar, som t.ex servitut, nyttjanderätter
pantbrev/inteckningar etc.


Gäldenär
- den skuldsatte personen (kredittagaren).

Hemul - Äldre ord för skyldighet att visa att man är rätt ägare
till fastighet.

Hypotek - Säkerhet, pant som ställs för lån i bank.

Hypoteksinstitut
- Särskilda långivare för fastighetsbelåning.
Bedriver inte någon bankrörelse i övrigt. Beviljar lån med
bunden ränta och längre amorteringstid.

Hypotekslån - Bottenlån i hypoteksförening eller institut.

Inskrivning - Anteckning i fastighetsboken om t.ex ny
ägare, servitut mm.

Inskrivningsregister - Ersätter fastighetsboken och
fastighetsregistret till stor del. Handhas av lantmäteriverket.

Inomläge - Pantbrevens förmånsläge i förhållande till andra
pantbrev i fastigheten.

Inskrivningsmyndighet - Tingsrätten är en sådan och där
registreras lagfarter mm.

Inteckning - Äldre benämning på själva pantbrevet,
dels själva inskrivningsförfarandet för pantbrev.

Jordabalken - Lag som reglerar juridiska frågor som
rör fast egendom.

Jämkning - En förhandsanpassing av den preliminära
skatten till den beräknade slutliga skatten.
Ansökan görs hos lokala skattemyndigheten.

Kedjehus - Sammankopplade småhus, oftast med
garage eller förrådsbyggnad.

Kapitalkostnad - Utgiften för ränta och amortering på ett lån.

Klyvning - Delning av fastigheter till nya enheter.

Köpekontrakt/avtal - Köpehandling där vissa formella
krav måste vara uppfyllda för att köpet skall vara giltigt 
& bindande mellan parterna. I den regleras också villkoren
för köpet.

Köpebrev - Kvitto på slutlikviden vid fastighetsköp och
innehållande vissa formella krav. På denna handling söks
sedan normalt lagfart för den nya ägaren och är ett bevis
för att köpet är genomfört.

Lagfart - Inskrivning av äganderätten i fastighetsboken.
Med lagfarten följer en rad rättigheter.

Likvidavräkning - Den slutliga ekonomiska avräkningen mellan
köpare och säljare. Upprättas normalt av fastighetsmäklaren
på tillträdesdagen & fördelar bl.a räntor på övertagna lån mm.

Lånebild - Sammanställning av befintliga lån och deras villkor.

Löptid - Den tid inom vilken lånet skall återbetalas.

Marginalskatt - Den skatt du betalar på den sista hundralappen
av din inkomst.

Marknadsräntor - De räntesatser som är gällande på lånemarknaden.

Notariatlån - Lån från privatperson alt. företag som bevakas av
en banks notariatavdelning.

Nyttjanderätt - Arrende, hyra, upplåtelse av olika slag till
person eller företag. Tidsbegränsat. Belastar fastigheten. Se servitut.

Näringsfastighet - Fastighet som ej är att hänföra till privatbostad.

Omslagsrevers - skuldebrev som anger villkor och panter.
Ligger som omslag kring pantsatt pantbrev.

Pantbrev - Ett bevis för att inteckningen i en fastighet beviljats.

Permanentbostad - Bostad som bebos året om. Vid uppskov av
reavinst gäller att man måste varit bosatt minst ett år före försäljningen,
eller tre av de senaste fem åren i bostaden.

Privatbostad - Småhus, tomt eller bostadsrätt som till övervägande
delen används eller avses att användas som ägarens eller närståendes
permanent- eller fritidsboende.

Rak amortering - Lånet återbetalas i lika stora delar under hela lånetiden.

Realisationsvinst/-förlust - Den beskattningsbara vinst eller den
skattereduktionsberättigade förlust som uppstår vid försäljning av
fastighet eller annan bostad.

Relaxation - Avlyft av de pantbrev/inteckningar som belastar en fastighet.

Revers - Skuldförbindelse som anger lånestorlek och villkor.

Räntebidrag - Bidrag som täcker en del av räntekostnaden för nybyggda hus.
Se garanterad ränta.

Rörlig ränta - Räntan förändras med det allmänna ränteläget.

Samtycke - T ex makes eller sambos godkännande av överlåtelsen.

Samfällighet - Sammanslutning av fastigheter för t.ex skötsel
och drift av gemensam anläggning.

Serielån - Långfristiga lån, som amorteras efter en i förväg bestämd plan. Amorteringsprocenten ökar succesivt vid varje konverteringstillfälle.

Servitut - Varaktig upplåtelse av rättighet i fastighet till förmån för
en annan. Kan t.ex gälla rätt till väg eller vatten i brunn, strand mm.

Stamfastighet - Fastighet från vilken din tomt är avstyckad.

Statligt bostadslån - Lån från staten som beviljades t.o.m 1992 för
ny-, till- och ombyggnad av bostäder.

Stämpelskatt - Kallas vanligen lagfartskostnad.
Tas även ut när ett pantbrev tas ut.

Säljarrevers - Skuldförbindelse från köparen till säljaren som tecknas
vid köpet.

Taxeringsbevis - Fås från lokala skattemyndigheten och visar
taxeringskod (typ av användning av fastigheten) & åsatt taxeringsvärde.

Taxeringsvärde - Ligger till grund för fastighetsbeskattningen.
Fastställs vi fastighetstaxeringen och räknas numera upp med index
för aktuellt område varje år.

Tillträdesdag - Dagen då köparen övertar ansvaret för fastigheten
och slutbetalning normalt sker samt köpebrev skrivs.

Tomträtt - Upplåtelse av fastighet på i regel 60 år av stat eller kommun
mot årlig avgift (avgäld). Avgälden regleras med vissa mellanrum,
normalt vart 20:e år.

Topplån - Lån med sämre säkerhet i fastighet/bostadsrätt.
Normalt upp till max 100% av marknadsvärdet. Denna typ av
lån tas i vanlig bank & kan normalt endast fås med rörlig ränta.

Undersökningsplikt
- Köparens skyldighet att noggrannt undersöka
varje tillgänglig del av fastighet med dess byggnader. Allt som kunnat
ses kan säljaren ej ställas till svars för.

Upplupen ränta - Räntan på ett lån som avser tid fram till dagens datum.

Upplysningsskyldighet - Säljarens skyldighet att för köparen redovisa
och peka på omständigheter beträffande fastigheten som en köpare har
rätt att få veta före köp.

Uppskovsavdrag - Uppskov med att betala skatten vid försäljning
av privatbostad som varit permanentbostad, då man förvärvar ny
privatbostad och avser att bosätta sig där.

Villahemförsäkring - Kombinerad föräkring för småhus och
personligt lösöre i hemmet.

Värdeintyg - Ersätter taxeringsbevis om fastigheten inte är
självständigt taxerad. Utfärdas av lantmätare.

Värdering - Görs av värderingsman eller fastighetsmäklare före en
försäljning och/eller vid nybelåning av fastighet, bostadsrätt etc.
Avgör den maximala belåningsgraden.

Ägarhypotek - Den del av panten/pantbrevet som inte behövs
som säkerhet för lånet då det t.ex amorterats ned. Denna
överskjutande del tillfaller ägaren av fastigheten.

Överhypotek - Beteckning för när ägarhypoteket pantförskrivs för lån.

Överränta - Extra ränta som tas ut p.g.a för sen betalning.

 MÅNADENS OBJEKT!
CS1200 - Vänersborg
Skog / Frändefors
2 495 000 SEK
(EURO ~239 673)
 
BT131 - Säffle
5,8ha - Sågbacken / Svanskog
6 000 000 SEK
(EURO ~576 369)
 
PM130 - Årjäng
9,7ha - Båstnäs / Töcksfors
995 000 SEK
(EURO ~95 581)
 
PM133 - Sunne
Solbacka
5 000 000 SEK
(EURO ~480 307)
 
BT107 - Hagfors
Geijersholm / Hagfors - Såld !
1 290 000 SEK
(EURO ~123 919)
 

 NYINKOMNA
BT141 - Nässjö
102ha - Västgötatorp / Malmbäck
8 900 000 SEK
(EURO ~854 947)
 
BT142 - Säffle
Värmlandsnäs
1 400 000 SEK
(EURO ~134 486)
 
PP102 - Bräcke
Gård med mejeriproduktion
3 950 000 SEK
(EURO ~379 443)
 
TB107 - Eskilstuna
Askholmen / Mälaren
4 600 000 SEK
(EURO ~441 883)
 
TB108 - Vansbro
35ha - Nås finnmark / Närsen
1 850 000 SEK
(EURO ~177 714)
 
TB109 - Gnesta
Häggedal 2 - Övre Gällringen
2 575 000 SEK
(EURO ~247 358)
 
DK1570 - Arvika
5,5ha Charlottenberg / Arvika
2 595 000 SEK
(EURO ~249 280)
 
PM136 - Torsby
5ha - Östmark / Torsby
450 000 SEK
(EURO ~43 228)
 
RK109-2 - Laholm
Hishult / Laholm - Reserverat !
1 100 000 SEK
(EURO ~105 668)
 
DK1578 - Sollefteå
Norr-Gålsjö / Sollefteå
475 000 SEK
(EURO ~45 629)
 
TB106 - Ydre
Visselvik / Tranås
475 000 SEK
(EURO ~45 629)
 
BJ704 - Hultsfred
Misterhult / Virserum
1 800 000 SEK
(EURO ~172 911)
 
JP310 - Markaryd
Markaryd / Timsfors - Visas 8/9!
695 000 SEK
(EURO ~66 763)
 
BJ702 - Nybro
Södra Örsjö / Nybro
3 250 000 SEK
(EURO ~312 200)
 
BJ701 - Högsby
Ruda / Högsby
585 000 SEK
(EURO ~56 196)
 
TB103 - Ludvika
Olsnäset / Sunnansjö
825 000 SEK
(EURO ~79 251)
 
BJ700 - Nybro
Gullaskruv / Nybro - Såld !
295 000 SEK
(EURO ~28 338)
 
JP309 - Hylte
Jällunden / Jälluntofta
3 200 000 SEK
(EURO ~307 397)
 
BT108 - Hultsfred
Virserum
450 000 SEK
(EURO ~43 228)
 
BJ667 - Alvesta
Tvetaryd / Alvesta
995 000 SEK
(EURO ~95 581)
 
BT136 - Eskilstuna
Älholmen / Eskilstuna
6 000 000 SEK
(EURO ~576 369)
 
SF224 - Vetlanda
5.887kvm - Åsgärde / Kvillsfors
2 500 000 SEK
(EURO ~240 154)
 
PM135 - Eda
1,2ha Häljeboda/Charlottenberg
1 000 000 SEK
(EURO ~96 061)
 
DK1573 - Tranemo
Hulared / Limmared - Såld !
1 350 000 SEK
(EURO ~129 683)
 
CS1198 - Tanum
15ha - Rosenlund / Tanumshede
2 300 000 SEK
(EURO ~220 941)